Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Konkurs na dwoje post-doców CRAC

Konkurs na dwoje post-doców CRAC

Konkurs na dwoje post-doców CRAC w badaniach nad Starożytnością

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

 

Numer ogłoszenia UW/IDUB/2020/05
Stanowisko Adiunkt
Grupa stanowisk Badawcza lub badawczo-dydaktyczna
Dyscyplina naukowa Historia (dyscyplina wiodąca) lub archeologia, literaturoznawstwo, językoznawstwo (filologia klasyczna lub orientalistyka), nauki prawne
Słowa kluczowe Starożytność
Rodzaj pracy (umowa o pracę, stypendium) Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu 1/1
Liczba stanowisk 2
Wynagrodzenie 10 000 – 11 000 PLN brutto miesięcznie
Termin rozpoczęcia pracy W ciągu 12 miesięcy od 1 grudnia 2020 r.
Minimalny okres zatrudnienia 12 miesięcy
Jednostka UW Wydział Historii
Tytuł projektu Ancient Societies in Action
Opis projektu Wybrani kandydaci będą prowadzić badania w ramach Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi / Centre for Research on Ancient Civilizations (CRAC), łączącym historyków, archeologów, filologów klasycznych, prawników rzymskich i orientalistów z UW.
Zakres obowiązków Wybrani kandydaci będą:

●      prowadzić samodzielne badania naukowe o dużym wpływie na naukę światową, na temat określony we wniosku,

●      brać aktywny udział w życiu naukowym UW, a zwłaszcza CRAC, m. in. przez uczestnictwo w seminariach, prezentowanie referatów, wykładów oraz w ramach innych form dzielenia się zawodowymi umiejętnościami i wiedzą,

●      upowszechniać wyniki badań przez wystąpienia konferencyjne, a zwłaszcza przez publikacje w najlepszych czasopismach międzynarodowych oraz wydawnictwach naukowych, reprezentując przy tym Uniwersytet Warszawski,

●      aktywnie wzmacniać pozycję Uniwersytetu Warszawskiego na arenie międzynarodowej,

●      współpracować się z administracją uniwersytecką w sprawach związanych z realizacją projektu,

●      OPCJONALNIE: prowadzić zajęcia dla studentów.

Profil kandydata, wymagania, kwalifikacje Wymagania konieczne:

●      stopień doktora z tematyki związanej ze studiami nad starożytnością: z historii, filologii klasycznej, orientalistyki, archeologii, religioznawstwa, patrystyki itp.;

●      udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań nad starożytnością;

●      udokumentowany aktywny udział w międzynarodowym życiu naukowym;

●      skonkretyzowany wysokiej jakości projekt naukowy dotyczący dowolnego okresu starożytności;

●      biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (odpowiadająca przynajmniej poziomowi C1);

●      umiejętność komunikowania rezultatów badawczych w formie ustnej i w publikacjach;

●      umiejętność i gotowość do pracy w środowisku naukowym, dzielenia się doświadczeniem, pomysłami i wynikami badań oraz nawiązywania współpracy’

●      umiejętność efektywnego i terminowego kończenia projektów.

Dodatkowe atuty:

●      skonkretyzowane plany dalszych projektów naukowych związanych z UW;

●      skonkretyzowane plany publikacyjne;

●      doświadczenie badawcze zdobyte poza Polską.

Wymagane dokumenty ●      życiorys naukowy z listą publikacji

●      list motywacyjny

●      Opis projektu naukowego, który miałby być realizowany na UW (do 2000 słów + bibliografia)

●      zgoda pracownika naukowego UW* na pełnienie funkcji opiekuna wnioskodawcy

●      podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia

●      oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania niniejszego konkursu

(Pierwsze cztery dokumenty w języku angielskim)

* Opiekunem może być każdy samodzielny pracownik naukowy UW lub badacz przynajmniej 3 lata po doktoracie  z doświadczeniem w kierowaniu projektem badawczym.

Oferujemy ●   pracę w dużym, powiązanym międzynarodowo środowisku starożytniczym, chętnym do współpracy i oferującym wsparcie dla rozwoju;

●   możliwość dodatkowego dofinansowania różnych form aktywności naukowej takich jak udział w konferencjach, sesji na kongresach międzynarodowych, publikacji;

●   przestrzeń biurową, bardzo dobry dostęp do baz elektronicznych, dobre lub bardzo dobre (zależnie od dziedziny) zasoby biblioteczne

●   pomoc w staraniach o dalsze projekty grantowe

●   standardowy pakiet socjalny.

Forma nadsyłania zgłoszeń Pocztą elektroniczną na adres dziekanat.wh@uw.edu.pl z tytułem „CRAC post-doc”
Procedura rekrutacyjna Wybrani kandydaci zastaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną, która odbędzie się online. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku adiunkta, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny.
Pytania Pytania prosimy kierować do Roberta Wiśniewskiego r.wisniewski@uw.edu.pl lub Marii Nowak m.nowak@wpia.uw.edu.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń 10 listopada 2020
Termin ogłoszenia wyników konkursu 30 listopada 2020
Sposób informowania o wynikach rekrutacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie

 

 

 

 

………………………………………………

imię i nazwisko

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.

Z administratorem można kontaktować się:

  • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
  • telefonicznie: 22 55 20 355.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane[3] na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie[4], która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[5], która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adresy: serkretariat.ih@uw.edu.pl

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.[6]

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.[7] Państwa dane

będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.[8] Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

………………………………………………                ………………………………………………

(miejscowość i data)                                              (podpis kandydata)

[1] Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami).

[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO).

[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

[5] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

[6] Art. 7 ust. 3 RODO.

[7] https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

[8] https://www.privacyshield.gov